Thông tin cần biết khi hòa mạng

<p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:24px;"><strong>ĐIỀU KHOẢN CHUNG </strong><br /> <strong>CỦA HỢP ĐỒNG CUNG CẤP V&Agrave; SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN TH&Ocirc;NG</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;<em>Căn cứ Bộ Luật D&acirc;n sự số 33/2005/QH11 ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 6 năm 2005 v&agrave; c&aacute;c văn bản hướng dẫn thi h&agrave;nh;</em><br /> <em>Căn cứ Luật Viễn th&ocirc;ng số 41/2009/QH12 ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 11 năm 2009 v&agrave; c&aacute;c văn bản hướng dẫn thi h&agrave;nh;</em><br /> <em>Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 11 năm 2005 v&agrave; c&aacute;c văn bản hướng dẫn thi h&agrave;nh;</em><br /> <em>Căn cứ Luật Bảo vệ Quyền lợi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng số 59/2010/QH12 ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 11&nbsp; năm 2010 v&agrave; c&aacute;c văn bản hướng dẫn thi h&agrave;nh;</em><br /> <em>Căn cứ Nghị định s&ocirc;́ 06/2016/NĐ-CP ngày 18 th&aacute;ng 01 năm 2016 của Chính phủ v&ecirc;̀ Quy định quản lý, cung c&acirc;́p, sử dụng dịch vụ Ph&aacute;t thanh v&agrave; Truyền h&igrave;nh;</em><br /> &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng (gọi tắt l&agrave; B&ecirc;n A) v&agrave; Đơn vị cung cấp dịch vụ (sau đ&acirc;y gọi tắt l&agrave; B&ecirc;n B) thoả thuận v&agrave; cam kết tu&acirc;n thủ c&aacute;c điều khoản sau đ&acirc;y:<br /> <br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 1:</u></strong><strong> Đối tượng của Hợp đồng </strong></span><br /> <strong>1.1. Đối tượng của Hợp đồng l&agrave; một hoặc bao gồm:&nbsp;</strong><br /> a. Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất/Gphone.&nbsp;<br /> b. Dịch vụ th&ocirc;ng in di động mặt đất (h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n: trả sau).<br /> c. Dịch vụ MyTV.<br /> d. Dịch vụ truy nhập Internet.<br /> e. C&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c theo quy định của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng.<br /> <strong>1.2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:</strong> tại địa chỉ hợp ph&aacute;p của B&ecirc;n A v&agrave; do B&ecirc;n A y&ecirc;u cầu cung cấp dịch vụ tại địa chỉ đ&oacute;.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 2:</u></strong><strong> Gi&aacute; cước dịch vụ</strong></span><br /> Gi&aacute; cước dịch vụ được thực hiện theo quy định của Nh&agrave; nước hoặc của B&ecirc;n B tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c quy định quản l&yacute; Nh&agrave; nước về gi&aacute; cước viễn th&ocirc;ng.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 3:</u></strong><strong> Thời hạn Hợp đồng</strong></span><br /> Thời hạn của Hợp đồng l&agrave; kh&ocirc;ng x&aacute;c định, trừ trường hợp c&aacute;c B&ecirc;n c&oacute; thỏa thuận kh&aacute;c. Thỏa thuận kh&aacute;c l&agrave; Phụ lục kh&ocirc;ng t&aacute;ch rời Hợp đồng n&agrave;y.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 4:</u></strong><strong>&nbsp; Quyền v&agrave; nghĩa vụ của B&ecirc;n A&nbsp; </strong></span><br /> <strong><em>4.1. Quyền của B&ecirc;n A: </em></strong>được quyền y&ecirc;u cầu B&ecirc;n B:<br /> a. Cung cấp c&aacute;c dịch vụ theo nội dung tại điều 1.<br /> b. Chuyển quyền sử dụng dịch vụ, Thay đổi th&ocirc;ng tin cung cấp v&agrave; sử dụng dịch vụ Viễn th&ocirc;ng (Chuyển dịch địa điểm cung cấp dịch vụ, Bổ sung, Kh&ocirc;i phục, Tạm ngưng, Thay đổi c&aacute;c dịch vụ sử dụng). Thời gian tối đa được đề nghị tạm ngừng sử dụng dịch vụ l&agrave; 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y tạm ngừng sử dụng.<br /> c. Lựa chọn h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n, nhận th&ocirc;ng b&aacute;o cước, bản k&ecirc; chi tiết thanh to&aacute;n cước để thanh to&aacute;n cước c&aacute;c dịch vụ đ&atilde; sử dụng theo quy định hiện h&agrave;nh.<br /> d. Cung cấp hoặc kh&ocirc;ng cung cấp bản k&ecirc; chi tiết c&aacute;c cuộc gọi.<br /> e. Bảo mật t&ecirc;n, địa chỉ, số điện thoại, đăng k&yacute; hoặc kh&ocirc;ng đăng k&yacute; v&agrave;o danh bạ điện thoại.<br /> f. C&aacute;c quyền kh&aacute;c theo quy định hiện h&agrave;nh của ph&aacute;p luật.<br /> <strong><em>4.2. Nghĩa vụ của B&ecirc;n A: </em></strong><br /> a. Sử dụng c&aacute;c dịch vụ viễn th&ocirc;ng theo đ&uacute;ng c&aacute;c quy định của Ph&aacute;p luật Việt Nam, ng&agrave;nh Bưu ch&iacute;nh Viễn th&ocirc;ng Việt Nam v&agrave; của B&ecirc;n B.<br /> b. Thanh to&aacute;n đầy đủ, đ&uacute;ng hạn cước ph&iacute; c&aacute;c dịch vụ đ&atilde; sử dụng theo quy định của Tập đo&agrave;n Bưu ch&iacute;nh Viễn th&ocirc;ng Việt Nam v&agrave; c&aacute;c điều khoản trong Hợp đồng n&agrave;y.<br /> c. Cung cấp ch&iacute;nh x&aacute;c th&ocirc;ng tin cho B&ecirc;n B địa chỉ thanh to&aacute;n, nhận th&ocirc;ng b&aacute;o cước, bản k&ecirc; chi tiết thanh to&aacute;n cước v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan trong việc thực hiện c&aacute;c thủ tục k&yacute; kết Hợp đồng v&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng dịch vụ; Chịu tr&aacute;ch nhiệm trước B&ecirc;n B v&agrave; ph&aacute;p luật về t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của địa điểm sử dụng dịch vụ theo Hợp đồng.<br /> d. Th&ocirc;ng b&aacute;o bằng văn bản cho B&ecirc;n B v&agrave; phối hợp với B&ecirc;n B thực hiện c&aacute;c thủ tục cần thiết, khi chuyển quyền sử dụng dịch vụ, thay đổi th&ocirc;ng tin cung cấp v&agrave; sử dụng dịch vụ Viễn th&ocirc;ng, h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n, nhận th&ocirc;ng b&aacute;o cước, bản k&ecirc; chi tiết thanh to&aacute;n cước hoặc chấm dứt Hợp đồng. B&ecirc;n A phải thanh to&aacute;n c&aacute;c chi ph&iacute; (nếu c&oacute;) cho việc thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc tr&ecirc;n.<br /> e. Bảo vệ v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về mật khẩu, kho&aacute; mật m&atilde;, thiết bị đầu cuối thu&ecirc; bao, Sim của m&igrave;nh; Trong trường hợp để lộ mật khẩu, mất thiết bị đầu cuối, mất SIM phải đến ngay c&aacute;c cơ sở của B&ecirc;n B để kịp thời l&agrave;m c&aacute;c thủ tục ngừng cung cấp dịch vụ, nếu kh&ocirc;ng B&ecirc;n A vẫn phải thanh to&aacute;n cước cho đến khi ch&iacute;nh thức b&aacute;o được cho B&ecirc;n B. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc ngo&agrave;i giờ l&agrave;m việc, B&ecirc;n A c&oacute; thể gọi đến số m&aacute;y hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng của B&ecirc;n B để b&aacute;o ngừng cung cấp dịch vụ, nhưng chậm nhất l&agrave; ng&agrave;y h&ocirc;m sau phải đến một trong c&aacute;c cơ sở giao dịch của B&ecirc;n B để l&agrave;m c&aacute;c thủ tục li&ecirc;n quan.<br /> g. C&aacute;c nghĩa vụ kh&aacute;c theo quy định hiện h&agrave;nh của ph&aacute;p luật.<br /> <strong><span style="color:#0000cd;"><u>Điều 5:</u> Quyền v&agrave; nghĩa vụ của B&ecirc;n B </span></strong><br /> <strong><em>5.1. Quyền của B&ecirc;n B:</em></strong><br /> a. Y&ecirc;u cầu B&ecirc;n A thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c nội dung của Hợp đồng v&agrave; thỏa thuận kh&aacute;c (nếu c&oacute;).<br /> b. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 7 v&agrave; Điều 8 của điều khoản chung n&agrave;y.<br /> c. C&aacute;c quyền kh&aacute;c theo quy định hiện h&agrave;nh của ph&aacute;p luật.<br /> <strong><em>5.2. Nghĩa vụ của B&ecirc;n B:</em></strong><br /> a. Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng theo đ&uacute;ng chất lượng m&agrave; doanh nghiệp đ&atilde; c&ocirc;ng bố (bảng c&ocirc;ng bố chất lượng dịch vụ của Tổng c&ocirc;ng ty tại cửa h&agrave;ng hoặc tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử www.vnpt.com.vn).<br /> b. Đảm bảo an to&agrave;n b&iacute; mật th&ocirc;ng tin của B&ecirc;n A theo quy định của ph&aacute;p luật Việt Nam. Kh&ocirc;ng được ph&eacute;p chuyển giao th&ocirc;ng tin của B&ecirc;n A cho bất kỳ b&ecirc;n thứ ba n&agrave;o trừ trường hợp theo y&ecirc;u cầu của cơ quan nh&agrave; nước.<br /> d. Xem x&eacute;t, giải quyết c&aacute;c khiếu nại của B&ecirc;n A theo quy định của ph&aacute;p luật Việt Nam.<br /> e. Cung cấp cho B&ecirc;n A h&oacute;a đơn cước ph&iacute; sử dụng, bản k&ecirc; chi tiết c&aacute;c dịch vụ theo đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.<br /> g. Thực hiện c&aacute;c y&ecirc;u cầu hợp ph&aacute;p của B&ecirc;n A về chuyển quyền sử dụng dịch vụ, thay đổi th&ocirc;ng tin cung cấp v&agrave; sử dụng dịch vụ Viễn th&ocirc;ng.<br /> h. Kh&ocirc;i phục dịch vụ viễn th&ocirc;ng trong 120 ph&uacute;t sau khi Kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nghĩa vụ của m&igrave;nh đối với trường hợp bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn th&ocirc;ng theo quy định tại điều 7.&nbsp;<br /> i. C&aacute;c nghĩa vụ kh&aacute;c theo quy định hiện h&agrave;nh của ph&aacute;p luật.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 6:</u></strong><strong> Thanh to&aacute;n cước ph&iacute;</strong></span><br /> <strong>6.1. H&igrave;nh thức B&ecirc;n A thanh to&aacute;n với B&ecirc;n B:</strong> theo Hợp đồng cung cấp v&agrave; sử dụng dịch vụ Viễn th&ocirc;ng.<br /> <strong>6.2.</strong> B&ecirc;n B gửi th&ocirc;ng b&aacute;o thanh to&aacute;n cước, h&oacute;a đơn cước sử dụng h&agrave;ng th&aacute;ng cho B&ecirc;n A theo quy định hiện h&agrave;nh (được ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n website vinaphone.com.vn).<br /> <strong>6.3. </strong>B&ecirc;n A c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thanh to&aacute;n đầy đủ c&aacute;c khoản cước ph&iacute; theo th&ocirc;ng b&aacute;o cho B&ecirc;n B trước ng&agrave;y thứ 08 kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh th&ocirc;ng b&aacute;o thanh to&aacute;n cước. Qu&aacute; thời hạn tr&ecirc;n, B&ecirc;n A phải chịu l&atilde;i ph&aacute;t sinh cho số tiền chậm trả theo l&atilde;i suất nợ qu&aacute; hạn do ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; Nước Việt Nam quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh to&aacute;n v&agrave; B&ecirc;n B c&oacute; quyền ngừng cung cấp dịch vụ.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 7:</u></strong><strong> Tạm ngừng cung cấp dịch vụ</strong></span><br /> <strong>7.1.</strong> Trong trường hợp B&ecirc;n A c&oacute; nhu cầu tạm ngừng sử dụng dịch vụ, B&ecirc;n A phải c&oacute; văn bản y&ecirc;u cầu B&ecirc;n B giải quyết v&agrave; l&agrave;m c&aacute;c thủ tục, thanh to&aacute;n hết c&aacute;c khoản cước phải trả t&iacute;nh đến thời điểm tạm ngừng theo quy định hiện h&agrave;nh. Trong thời gian tạm ngừng, B&ecirc;n A phải thanh to&aacute;n cho B&ecirc;n B cước tạm ngừng theo quy định hiện h&agrave;nh được c&ocirc;ng bố tại website của B&ecirc;n A. Thời gian tạm ngừng một lần tối đa l&agrave; 30 ng&agrave;y.<br /> <strong>7.2.</strong> B&ecirc;n B c&oacute; quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp dịch vụ sau 3 ng&agrave;y l&agrave;m việc kể từ thời điểm th&ocirc;ng b&aacute;o cho B&ecirc;n A nếu xảy ra một trong c&aacute;c trường hợp dưới đ&acirc;y:<br /> a. B&ecirc;n A kh&ocirc;ng thực hiện đ&uacute;ng nghĩa vụ được quy định tại khoản 4.2. Điều 4 hoặc&nbsp; khoản 6.3 điều 6 của điều khoản chung n&agrave;y hoặc vi phạm c&aacute;c thỏa thuận kh&aacute;c giữa hai b&ecirc;n.<br /> b. B&ecirc;n A cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến Hợp đồng kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, sử dụng dịch vụ viễn th&ocirc;ng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật Việt Nam.<br /> c. Thiết bị đầu cuối, mạng nội bộ, d&acirc;y thu&ecirc; bao của B&ecirc;n A kh&ocirc;ng đảm bảo c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chất lượng đ&atilde; quy định, ảnh hưởng đến chất lượng mạng lưới. Khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ, B&ecirc;n B phải th&ocirc;ng b&aacute;o để B&ecirc;n A biết.<br /> d. B&ecirc;n B tổ chức n&acirc;ng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới theo kế hoạch hoặc do c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n bất khả kh&aacute;ng xảy ra. Trường hợp B&ecirc;n B tổ chức n&acirc;ng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới phải th&ocirc;ng b&aacute;o cho b&ecirc;n A biết trước &iacute;t nhất 03 ng&agrave;y l&agrave;m việc.<br /> e. C&oacute; y&ecirc;u cầu của cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 8:</u></strong><strong> Chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng</strong></span><br /> <strong>8.1.</strong> B&ecirc;n A c&oacute; quyền chấm dứt Hợp đồng khi kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ, trong trường hợp n&agrave;y B&ecirc;n A phải đến cơ sở giao dịch của B&ecirc;n B l&agrave;m c&aacute;c thủ tục chấm dứt Hợp đồng. Hợp đồng ch&iacute;nh thức chấm dứt hiệu lực kể từ khi B&ecirc;n A v&agrave; B&ecirc;n B thỏa thuận trong nội dung bi&ecirc;n bản chấm dứt Hợp đồng.<br /> <strong>8.2</strong>. B&ecirc;n B c&oacute; quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong c&aacute;c trường hợp sau:<br /> a. Qu&aacute; 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y tạm ngừng cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 7.1 Điều 7 Điều khoản chung n&agrave;y m&agrave; B&ecirc;n A kh&ocirc;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp n&agrave;y, B&ecirc;n A vẫn phải thanh to&aacute;n cho B&ecirc;n B cước &aacute;p dụng cho thời gian tạm ngừng cung cấp dịch vụ như quy định tại khoản 7.1.<br /> b. Sau 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y B&ecirc;n A bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn th&ocirc;ng theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 7.2 Điều 7 m&agrave; B&ecirc;n A vẫn kh&ocirc;ng thực hiện c&aacute;c nghĩa vụ của m&igrave;nh như Điều khoản chung v&agrave; Hợp đồng đ&atilde; quy định.<br /> c. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; h&agrave;nh vi l&agrave;m ảnh hưởng đến an to&agrave;n mạng viễn th&ocirc;ng v&agrave; an ninh th&ocirc;ng tin hoặc c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm kh&aacute;c trong việc sử dụng dịch vụ Viễn th&ocirc;ng m&agrave; h&agrave;nh vi đ&oacute; được quy định, m&ocirc; tả tại c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật.<br /> d. C&oacute; y&ecirc;u cầu của cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 9:</u></strong><strong> Giải quyết tranh chấp v&agrave; bồi thường thiệt hại</strong></span><br /> <strong>9.1.</strong> Phạm vi từ điểm kết cuối về ph&iacute;a B&ecirc;n B thuộc tr&aacute;ch nhiệm của B&ecirc;n B. Phạm vi từ điểm kết cuối về ph&iacute;a B&ecirc;n A thuộc tr&aacute;ch nhiệm của B&ecirc;n A.<br /> <strong>9.2.</strong> Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại v&agrave; bồi thường thiệt hại theo quy định của ph&aacute;p luật.<br /> <span style="color:#0000cd;"><strong><u>Điều 10:</u></strong><strong> Điều khoản cuối c&ugrave;ng </strong></span><br /> 10.1. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh k&yacute; kết v&agrave; thực hiện Hợp đồng, c&aacute;c B&ecirc;n c&oacute; thể c&oacute; thỏa thuận kh&aacute;c nhưng kh&ocirc;ng được tr&aacute;i với Điều khoản chung n&agrave;y v&agrave; quy định ph&aacute;p luật. Hai b&ecirc;n cam kết thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c điều khoản trong Hợp đồng. Nếu b&ecirc;n n&agrave;o vi phạm sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm trước b&ecirc;n kia v&agrave; trước ph&aacute;p luật.<br /> <strong>10.2.</strong> Đối với c&aacute;c vấn đề ph&aacute;t sinh kh&ocirc;ng được ghi trong Điều khoản chung v&agrave; Hợp đồng th&igrave; &aacute;p dụng theo Ph&aacute;p luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế li&ecirc;n quan m&agrave; Việt Nam k&yacute; kết hoặc tham gia.<br /> <strong>10.3.</strong> Nếu c&aacute;c văn bản n&ecirc;u trong phần căn cứ được sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ th&igrave; c&aacute;c quy định li&ecirc;n quan trong Điều Khoản Chung cũng được thay đổi tương ứng./.</p> <p> <strong style="font-size: 24px; color: rgb(255, 0, 0);">THỦ TỤC KHI Y&Ecirc;U CẦU DỊCH VỤ</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><strong>&nbsp;&nbsp;I.&nbsp;Đố i với kh&aacute;ch h&agrave;ng lắp đặt mới:</strong></span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/ Để đăng k&yacute; sử dụng c&aacute;c loại dịch vụ, qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n khi đến giao dịch cần mang theo CMND hoặc giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n c&oacute; d&aacute;n ảnh v&agrave; hộ khẩu; Nếu l&agrave; doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức qu&yacute; kh&aacute;ch phải c&oacute; chữ k&yacute; của trưởng doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan tổ chức (theo quyết định bổ nhiệm người đứng đầu ) v&agrave; dấu cuả đơn vị tr&ecirc;n phiếu y&ecirc;u cầu&nbsp;k&egrave;m theo giấy ph&eacute;p th&agrave;nh lập doanh nghiệp v&agrave; m&atilde; số thuế.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/ Trường hợp qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n tại tỉnh ngo&agrave;i, c&aacute;c đơn vị đăng k&yacute; kinh doanh ngo&agrave;i tỉnh, hoặc c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; yếu tố nước ngo&agrave;i (như người nước ngo&agrave;i, DN li&ecirc;n doanh với nước ngo&agrave;i, DN nước ngo&agrave;i, c&aacute;c tổ chức nước ngo&agrave;i) vẫn được xem x&eacute;t giải quyết k&yacute; hợp đồng nếu qu&yacute; kh&aacute;ch bổ sung đầy đủ c&aacute;c hồ sơ giấy tờ theo quy định .<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/ C&aacute;c bước tiếp theo như sau:<br /> a. Qu&yacute; kh&aacute;ch nhận phiếu đăng k&yacute;, điền đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave;o phiếu theo y&ecirc;u cầu<br /> b. Nếu khả năng mạng lưới đ&aacute;p ứng được ngay, GDV sẽ tiến h&agrave;nh lập hợp đồng cho qu&yacute; kh&aacute;ch. Nếu cần khảo s&aacute;t, c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;y m&aacute;y sẽ thực hiện v&agrave; gửi giấy mời cho qu&yacute; kh&aacute;ch sau khi khảo s&aacute;t xong<br /> c. Qu&yacute; kh&aacute;ch tiến h&agrave;nh k&yacute; hợp đồng v&agrave; thanh to&aacute;n ph&iacute; h&ograve;a mạng<br /> d. C&ocirc;ng nh&acirc;n d&acirc;y m&aacute;y lắp đặt m&aacute;y, Qu&yacute; kh&aacute;ch k&yacute; bi&ecirc;n bản b&agrave;n giao v&agrave; c&aacute;c giấy tờ li&ecirc;n quan.<br /> <span style="color:#0000ff;"><strong>&nbsp;&nbsp;II.&nbsp;Đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng đang sử dụng dịch vụ của VNPT:</strong></span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/ Khi c&oacute; y&ecirc;u cầu lắp đặt, sử dụng th&ecirc;m c&aacute;c dịch vụ: Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; chủ thu&ecirc; bao cần cầm theo CMND hoặc giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n c&oacute; d&aacute;n ảnh khi đi giao dịch.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/ Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức phải c&oacute; chữ k&yacute; của trưởng doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức v&agrave; dấu đơn vị tr&ecirc;n phiếu đăng k&yacute;. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c dịch vụ viễn th&ocirc;ng của VNPT m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch đang sử dụng kh&ocirc;ng bị ngưng m&aacute;y do nợ cước .&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/ C&aacute;c bước tiếp theo như sau:<br /> a. Nhận phiếu đăng k&yacute;, điền đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave;o phiếu theo y&ecirc;u cầu<br /> b. Nếu khả năng mạng lưới đ&aacute;p ứng được ngay, GDV sẽ tiến h&agrave;nh lập hợp đồng cho qu&yacute; kh&aacute;ch. Nếu cần khảo s&aacute;t, c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;y m&aacute;y sẽ thực hiện v&agrave; gửi giấy mời cho qu&yacute; kh&aacute;ch l&ecirc;n l&agrave;m hợp đồng sau khi khảo s&aacute;t xong<br /> c. Qu&yacute; kh&aacute;ch tiến h&agrave;nh k&yacute; hợp đồng v&agrave; thanh to&aacute;n ph&iacute; h&ograve;a mạng<br /> d. C&ocirc;ng nh&acirc;n d&acirc;y m&aacute;y lắp đặt m&aacute;y , Qu&yacute; kh&aacute;ch k&yacute; bi&ecirc;n bản b&agrave;n giao v&agrave;&nbsp;c&aacute;c giấy&nbsp;tờ li&ecirc;n quan.</p> <p style="text-align: right;"> <strong>TRUNG T&Acirc;M KINH DOANH VNPT KH&Aacute;NH H&Ograve;A</strong></p>