DỊCH VỤ CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG QUỐC TẾ SSL

1. Chính sách giá cước
1.1. Cước khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
1.2. Cước đăng ký mới và gia hạn
                                                                                                                                          (Đơn vị:VNĐ/năm - Chưa có VAT)

1.3  Tài Nguyên bổ sung (SANs):

                                                                                                                                          (Đơn vị:VNĐ/năm - Chưa có VAT)

             Ghi chú: "x" là không áp dụng
2. Các chủng loại chứng thư số SSL