Mẫu hợp đồng Viễn thông - Công nghệ Thông tin

                                   MẪU HỢP ĐỒNG VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


1. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

2. CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG


3. THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG