Hotline hỗ trợ tư vấn

 

  •   Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ bán hàng tại nhà:

               18001166  hoặc (0258) 800126

  •   Hỗ trợ báo hỏng dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ internet cáp đồng(MegaVNN), 
     dịch vụ internet cáp quang (FiberVNN) và dịch vụ truyền hình (MYTV):
            (0258) 119 hoặc (0258) 800126

  •   Hỗ trợ dịch vụ VNPT_CA và bảo hiểm xã hội:
          18001260 (24/7)  hoặc (0258) 3560444  //  (0258) 3822177  vào giờ hành chính